banner

يكي از موثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، شركت هاي دانش بنيان است

مقام معظم رهبري