رديف

نام شركت

ايده محوري

تلفن

مدير عامل

وضعيت

1

آمار پژوهان پويا

ارائه استراتژي بهينه با روش پيش بيني متغيرهاي کليدي توسط کاربست نرم افزارهاي آماري به بنگاه هاي اقتصادي و محققان

09153590266

 37134534

زهرا قرايي

 

پسا رشد

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398