اعضای شورای فناوری

 

مهندس امیر ملک زاده- سرپرست محترم مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

جناب آقاي مهدي مروي- معاون محترم پارك علم و فناوري خراسان

سید حسین موسوی- مدیر مرکز رشد  دانشگاه فردوسی

جناب آقاي دكتر مهارتي-عضو محترم هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي

جناب آقاي دكتر بهروز مهرام- عضو محترم هيات علمي دانشكده علوم تربيتي

جناب آقاي دكتر پيش قدم- عضو محترم هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

جناب آقاي مهندس رضا جمشيدي- معاون محترم استانداري خراسان رضوي

جناب آقاي مهدي برادران- معاون محترم توسعه و برنامه ريزي شهرداري مشهد

 

 

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398