اختراع Invention

ظهور عملي ايده جديد است که موضوع يا محصول جديدي که تاکنون وجود نداشته را به وجود مي آورد. پروانه ثبت اختراع، به حق ويژه اي گفته مي شود که به يک اختراع اعطا مي گردد و براي مخترع يا مالک آن حمايتي را ايجاد مي نمايد که تا مدت محدودي (اغلب 20 سال) ادامه مييابد. بدين معنا که اختراع بدون اجازه ي مخترع يا سازنده نمي تواند براي مقاصد تجاري ساخته، استفاده، توزيع و يا فروخته شود.

 نوآوريInnovation

عبارت است از به هم پيوستن فناوري ها و اختراعات موجود، به منظور آفرينش محصول، فرآيند يا سيستم پيشرفته تر. نوآوري به مفهوم اقتصادي آن، يعني تجاري کردن محصول، فرآيند يا سيستم پيشرفته تر و بهره برداري از آنها، زودتر از ساير رقيبان.

نوآوري وسيع تر از اختراع است. اختراع زماني به نوآوري تبديل مي شود که در قلمرو اقتصادي به صورت کالايي توليد شده، يا فرايند هاي تازه و بهبود يافته، تجلي کند.

 

ابتکار

هر نوع نوآوري، تغييرات و اصلاحات مربوط به موضوع يا محصول که موجب ارتقاي کيفي آن محصول يا موضوع شود، ابتکار است.

مالکيت فکري، مالکيت معنوي، دارائي فکريintellectual     property

ايجاد فکر اعم از ابداعات، اختراعات، آثار هنري، نشانه ها، نام ها، تصاوير و طرح ها ي مورد استفاده در تجارت.

حقوق مالکيت فکري، حقوقي است که به صاحب آن اجازه مي دهد از منافع و شکل خاصي از فعاليت يا فکر انسان منحصرا استفاده نمايد.

 

دانش فنيknow-how

مجموعه اي از اطلاعات صنعتي، مفيد و ارزشمند که به همراه آن آگاهي ها و مهارت های فني و غير فني که در طراحي، ساخت و عمليات واحد صنعتي به منظور توليد و ساخت محصول و يا مواد، مورد نياز است، وجود دارد.

 

کارآفرينيEntepreneurship

سازماندهي توليد و اعمال شيوه هاي نوين وسودآور و مقابله با مخاطرات احتمالي در فعاليت هاي اقتصاد.

 

تحقيق، پژوهش research

هر گونه فعاليت نظام يافته و خلاق درجهت گسترش مرز هاي دانش و حل مشکلات اقتصادي، علمي، فني، اجتماعي، فرهنگي.

 

تحقيقات بنياديbasic Research

کاوش هاي اصيل و بديع در مرزهاي دانش براي بسترسازي علمي لازم براي حل مسائل جاري و آتي.

 

تحقيقات توسعه ايDevelopment research

عبارت است از هرگونه تحقيق منظم مبتني بر دانش موجود، حاصل از تحقيقات وتجربيات که به منظور توليد مواد، فرآورده ها ، وسايل، ابزار، فرايند ها وروش هاي جديد و يا بهبود آن ها صورت گيرد. با استفاده از اين تحقيقات محصول موجود از لحاظ کيفيت کمي ارتقا مي نمايد.

 

مرحله نيمه صنعتيPILOT PLANT

در رابطه با طرح هاي تحقيقاتي به مرحله اي اطلاق مي شود که پس از پايان مرحله نمونه سازي به اجرا در آمده ونتايج حاصل از نمونه سازي براي ساخت تعداد محدودي از محصول به منظور کسب اطلاعات لازم جهت توليد انبوه به گرفته شود.

 

فناوريTECHNOLOGY

دانش نحوه طراحي، توسعه، ساخت، و کنترل کيفيت مصنوعات

روش هاي مدرن براي توليد محصولات و يا انجام کارها

فناوري حاصل از ترکيب موزون مهارت ها، دانش ها (دانش چرايي و چگونگي)، اطلاعات، سخت افزار و مديريت، مربوط به تهيه کالا و عرضه خدمات مي باشد.

 

 توسعه ي فناوريTechnology development

عبارت است از فرايند خلق فناوري هاي نوين براي فراورده ها، فرايندها، نظام ها و موقعيت هاي بهتر يا کاملا جديد، از طريق بهره گيري فناوري کسب شده و دانش، تجربه و مهارت حاصل از آن و تلفيق اين عوامل با داده ها و يا يافته هاي فناورانه موجود در يک کشور. در مقايسه با انتقال فناوري که عمدتا به دنبال افزايش ظرفيت هاي توليدات است. مقوله توسعه فناوري عمدتا ارتقاء کيفيت و توان بهبود و ايجاد و ارتقاي فناوري را دنبال مي کند.

 

ايجاد فناوري

عبارت است از تبديل ايده ها به کالاها و خدمات جديد و روش هاي آن و يا هرگونه نوآوري و بهبود در روش هاي توليدي و خدمات موجود.

 

 انتقال فناوريTechnology Transfer

فرآيندي است که در آن يک فناوري از مبدأ به مقصد ديگري انتقال مييابد، براي توليد کالا و خدمات و نيز دستيابي به ابزار لازم جهت توسعه ابزار و روش ها فناوري مربوط، مستقل از صاحب اصلي فناوري.

 

اشاعه فناوري

عبارت است از گسترش کاربرد فناوري که به واسطه آن يک فناوري از طريق مجاري معين بين کاربران فناوري انتشار مييابد.

 

جذب فناوري

اگر فناوري وارداتي در محيط مقصد، بومي سازي شده و به شکل طبيعي، توسط سازمان هاي متعدد و براي منظور هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد، آنگاه جذب فناوري صورت گرفته است.

 

 بومي سازي فناوري

عبارت است از تغيير مناسب در فناوري وارداتي به نحوي که به لحاظ منافع و يا نتايج، با مزيت ها و نيازهاي بومي تطابق بيشتري پيدا مي کند.

 

 جذب و بومي سازي فناوري

عبارت است از دريافت (يادگيري) بهره برداري کامل و انطباق فناوري با شريط محلي (اجتماعي، فرهنگي، اقليمي و...) کشورها، با رويکرد رفع نيازمندي هاي بازار.

 

تعاريف و اصطلاحات مراکز رشد فناوري

 

مراکز رشد علمي و دانشگاهي

Academic and scientific Incubators

اين نوع مراکز رشد، معمولا توسط مراجع علمي و دانشگاهي براي توسعه اقتصادي و کاربردي کردن دست آورد هاي واحد هاي فناوري هاي نو و جديد در زمينه هاي بخصوصي و تامين منابع مالي لازم براي توسعه و تکامل فناوري هايي که ارزش اقتصادي بالا براي آن تصور مي شود، شکل مي گيرد.

 

مراکز رشد تحقيق پايه اي

incubatorsBasic Research

اين نوع از مراکز رشد به سبب شکاف موجود در اکتشافات چند رشته اي ايجاد گرديد. هدف اين دسته از مراکز رشد انجام تحقيقات پايه اي و رشد شرکت هاي زايشي است. در اين نوع از مراکز رشد، ايده ها در ازمايشگاه ها پرورش مييابند تا براي ارائه در عرصه اقتصادي و توليد آماده شوند.

 

نقطه سربه سر Break-even point

تحليل نقطه سر به سر اطلاعاتي حياتي در خصوص ميزان موفقيت برنامه کسب و کار ارائه مي کند. در نقطه سربه سر، درآمدهاي کل مساوي کل هزينه هاي ثابت و متغيير مي باشد و سود خالص برابر با صفر است مقدار توليد بيشتر به سود منجر مي شود در حالي که توليد کمتر به معني زيان مي باشد. تحليل نقطه سربه سر به درک امکان وجود سود کمک مي کند. نقطه سربه سر پايين تر احتمال سود آور بيشتر را در طرح نشان مي دهد. کسب و کاري که نقطه سر به سر 30% از ميزان فروش مورد انتظار فراهم سازد نسبت به کسب و کاري که نقطه سر به سر آن 90% از فروش مورد انتظار را دارا است مخاطره کمتري دارد.

 

شبکه فرشتگان کسب و کارusiness angel networks

سازماني است که هدف آن تسهيل ارتباط کارآفرينان با فرشتگان(کمک رسانان) کسب و کار مي باشد.

 

مرکز رشد کسب و کار Business incubator

مرکز رشد و کسب و کار فرايند آغاز رشد شرکت ها را تسريع مي کند. اين مرکز، يک مدل به اثبات رسيده است که کارآفرينان با تجربه، شبکه ها ابزارهايي فرآهم مي آورد که براي موفقيت سرمايه گذاري شرکت ها الزامي است. اين مرکز رشد، اقتصادهاي متنوع و تجاري سازي فناوري برنامه ريزي مي کند، شغل مي آفريند و ثروت ايجاد مي کند. يک ابزار توسعه اقتصادي که به منظور تسريع رشد و موافقت شرکت هاي کار آفرين از طريق عرضه منابع و خدمات حمايتي کسب و کار طراحي شده است. هدف اصلي يک مرکز رشد کسب و کار توليد مؤسسات موفقي است که بتوان برنامه را از نظر مالي بدون اتکا و خودکفا ترک کنند. اين مراکز رشد «فارغ التحصيل» بيرون مي دهد شغل آفريني مي کنند، به همسايگان جرات مي بخشند، فناوري هاي جديد اساسي را تجاري مي سازند و اقتصاد محلي و ملي را تقويت مي کنند. مرکز رشد يک مديريت در محل است که کسب و کار، بازاريابي و منابع مديريت برآزنده نيازهاي شرکت را توسعه مي دهد و هماهنگ مي کند. همچنين مراکز رشد دسترسي مراجعان به فضا ي اجاره اي مناسب و اجاره نامه هاي منعطف خدمات و تجهيزات اداري مشترک، خدمات حمايتي فناوري و ياري در کسب منابع مالي ضروري را براي رشد شرکت فراهم مي آورد. مراکز رشد را مي توان بر حسب 6 متغير اصلي زير تعريف کرد:

1. بانيان

2. هدف ها و غايت ها

3. نوع پروژه هايي که با آن سر و کار دارند

4. نوع خدمات ارائه داده شده

5. الگو تأمين مالي

6. بافت که فعاليت مرکز رشد مشخص مي شود.

 

دارايي خالص كسب و كار Business Net Worth

دارايي يك سازمان هنگامي كه بدهي هاي آن از ارزش دارائي هايش كسر مي گردد كه اغلب مترادف با ارزش دارايي خالص در نظر گرفته مي شود. (بدين معني كه: دارئي هاي كل در ترازنامه منهاي بدهي هاي جاري)، ارزش خالص همچنين مي توانددر ترازنامه هايي كه بندرت ارزش واقعي دارائي ها را نشان مي دهد گمراه كننده باشد به منظور حصول به ارزش داراي معمولا" لازم است به جاي ارزش دفتري از ارزش بازاري آنها تعيين شود.

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398