دستاوردهای مرکز رشدفناور علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که حاصل تلاش واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد می باشد عبارتند از:


1- دیده بان های حفاظتی و جستجوگر مالکیت فکری

2- بورس اطلاعات مالکیت فکری

3-سیستم ثبت مالکیت فکری

4- ایجاد اولین دهکده حقوق

5- تامین و چاپ کتاب های چند زبانه

6- سیستم اطلاعاتی جغرافیا

7- ارائه نتایجی از مفید ترین انواع کاربرد های مباحث آماری در علوم اقتصادی و اجتماعی

8- استفاده از تکنیک های نوین فازی در نظر سنجی ها و پرسش نامه ها

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398