1- آيين نامه اجرايي ماده ( 74 )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

2- حمایت از شرکت های دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری و اختراعات

3- قانون جرايم رايانه اي

4- شيوه نامه ايجاد شركت هاي دانشگاهي ويژه دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي وزارت علوم

‌-5 آيين نامه خريد خدمات مشاوره.

6- نظام فني و اجرايي كشور.

7- آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

8- آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قردادهها.

9- تشخيص صلاحيت و كنترل ظريفيت مشاوران و پيمانكاران.

10-  راهنماي مناقصه.

11-  آيين‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات خريد خدمات مشاوره.

12- پاسخ پرشش هاي مطرح شده در باره قانون برگزاري مناقصات.

13- قانون برگزاري مناقصات.

14- آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصه‌ها.

15- بخشنامه ترك تشريفات مناقصه.

16- دستور العمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه.

17- اصلاحيه آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.

18- لايحه قانوني راجع به منع مداخله.

19- آيين‌نامه اجرايي تهيه فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در مناقصات محدود.

20- قانون برنامه چهارم توسعه.

 21- قانون حد اكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور

22- قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان مصوب

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398